نشست تخصصی-تحلیلی ارائه و تحلیل نتایج و خروجی های خانه گاز ایران 1400- 1401

اسفند 1401 خانه گاز ایران   

نشســت تخصصــی- تحلیلــی «ارائــه و تحلیــل نتایــج و خروجیهــای خانــه گاز ایــران در ســال 1400- 1401و تبییــن ملاحظــات راهبــردی موثــر بــر فراینــد سیاســتگذاری و تصمیم گیــری شــركت ملــی گاز ایــران» در روز دوشــنبه 15اســفند مــاه 1401بــا حضــور جنــاب آقــای دكتــر چگنــی معــاون محتــرم وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــركت ملــی گاز ایــران، جنــاب آقـای دكتـر حسـنوند رئیـس محتـرم كمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اســلامی، جنــاب آقــای دكتــر جــوكار رئیــس محتــرم موسســه مطالعــات بین المللـی انـرژی و جمعـی از مدیـران ارشـد شـركت ملـی گاز ایـران، در موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی برگــزار گردیــد. در بخـش اول خلاصـه ای از عملكـرد خانـه گاز ایـران بـه همـراه مهمتریـن اقدامــات و دســتاوردهای حاصــل شــده در ســالهای 1400و 1401توســط رئیـس محتـرم موسسـه مطالعـات بیـن المللـی انـرژی ارائـه گردیـد.
در بخــش دوم ضمــن تحلیــل عملكردهــای ارائــه شــده، دســتاوردهای حاصلــه بــه همــراه اهــم ملاحظــات راهبــردی موثــر بــر فراینــد سیاســتگذاری و تصمیم گیــری شــركت ملــی گاز ایــران، توســط رئیــس محتــرم موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی  و مدیــران ارشــد شرکت ملی گاز ایران تشــریح گردیــد. و در بخـش سوم از برخـی از مهمتریـن دسـتاوردهای خانـه گاز ایـران رونمایـی شـد.

بخش اول: خلاصه ای از عملكرد خانه گاز ایران در سال های 1401 -1400 

  •   تحلیل بازار و تجارت گاز

  •  مدلسازی و آینده پژوهی گاز

  • ایجاد و توسعه شبكه اندیشگاهی و رسانه ای

  • برگزاری میزگردهای تبیینی و تخصصی با مشاركت شبكه اندیشگاهی و رسانه ای

  • ایجاد سازوكار اجرایی برای ارتباطات و تعاملات بهینه با مراكز و نهادهای اثرگذار بیرونی (سیاستی- قانونگذاری) در حوزه انرژی

  • ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی و تولید اخبار و محتوای رسانهای با هدف جریان سازی، گفتمان سازی، اطلاع رسانی و فرهنگسازی ( وب سایت خانه گاز، شبكه های اجتماعی)

  • ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم وكارآمد و روزآمدسازی مستمر آن (ایجاد پایگاه داده انرژی)

  • تدوین و انتشار هفته نامه پایش و تحلیل تحولات گاز

  • تهیه و نشر ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها

بخش دوم : اهم نقطه نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد

دکتر محمد صادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی
• مأموریـت خانـه گاز ایـران، مسـئله یابی، پایـش و تحلیـل منظـم و مسـتمر چالشهـا و مسـائل حـوزه گاز در سـطح ملـی و بین المللــی، ارائــه برنامه هــای اقــدام (راهحــل و راهــكار) و تدویــن توصیه هــای سیاســی و گزارشهــای مســئله محور بــا هـدف تصمیم سـازی مؤثـر و ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای تصمیم گیـری به موقـع، صحیـح و آگاهانـه نظـام سیاسـتگذاری و برنامه ریـزان راهبـردی شـركت ملـی گاز ایـران اسـت.
• اهـداف تأسـیس خانـه گاز شـامل پاسـخگویی بـه نیازهـای مطالعاتـی، پژوهشـی و تحقیقاتـی شـركت ملـی گاز ایـران در حـوزه مطالعـات راهبـردی، شناسـایی و به كارگیـری راهكارهـای جدیـد و كارآمـد، توسـعه همكاریهـای مشـترک و تقویـت ارتباطــات و همكاریهــای دوجانبــه و تبــادل تجربیــات علمــی، ارائــه مشــاوره های تخصصــی، اطلاعرســانی و بهبــود فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی مــی باشــد.
• در خانـه گاز همـكاری نظام یافتـه میـان مؤسسـه مطالعـات بینالمللـی انـرژی و شـركت ملی گاز ایـران برای انجـام مطالعات راهبـردی شـركت ملـی گاز ایـران در قالـب پنـج محـور كلـی شـامل تحلیـل بـازار و تجـارت گاز طبیعـی و فرآورده هـای گازی، آیندهپژوهــی و الگوســازی عرضــه و تقاضــای گاز طبیعــی و فرآورده هــای گازی، بهینه ســازی و فرهنگســازی مصــرف گاز، حكمرانـی، توسـعه و نـوآوری در كسـبوكار شـركت ملـی گاز ایـران و توسـعه مدیریـت، سـرمایه انسـانی، بهـره وری و مســئولیتهای اجتماعــی اســت.
• عــدم قطعیتهــا و تردیــد بــالا در پروژههــای تولیــد و افزایــش رو بــه رشــد تقاضــای داخلــی از مهمتریــن چالشهــای فــراروی شــركت ملــی گاز ایــران مــی باشــد.
• در بحـث صـادرات گاز مبتنـی بـر فرصتهـای تجـارت گاز و همچنیـن چشـم انداز عرضـه و تقاضـا، در صـورت عـدم مدیریـت تقاضـا و كاهـش تردیدهـای پیـشروی رونـد تولیـد، نـه تنهـا فضایـی بـرای افزایـش سـهم صـادرات وجـود نـدارد، بلكـه حفـظ سـهم كنونـی نیـز بـا چالـش و بحـران روبـه رو خواهـد شـد.
• شــركت ملــی گاز ایــران بــا محوریــت خــود، بایــد برنامــه منســجمتر مدیریــت مصــرف را بــا سیاســتهای غیرقیمتــی در پیــش بگیـرد.
• خانــه گاز بــا هــدف پیونــد بیــن نهادهــای دانشــی و اجرایــی و حوزههــای تصمیمســاز تشــكیل شــده اســت، بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده در یــک ســال گذشــته شــش تهدیــد و هفــت فرصــت در بــازار گاز ایــران شناســایی شــده اســت.
• باید فرآیند تصمیمگیری اثرگذار بیرونی بر شركت ملی گاز در مشاركتكلیدی با محوریت شركت ملی گاز انجام شود.
• باید توسعه پتروشیمیهای گازپایه محدود شود و توسعه پتروشیمی غیرگازی مورد توجه قرار گیرد.

 

دکتر چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
• خانه گاز ایران باید با بهكار گرفتن عقلانیت، بازویی برای یاری تصمیمسازان كشور باشد.
• اهمیت انرژی به ویژه نقش گاز در تأمین بیش از درصد انرژی كشور بسیار قابل توجه است.
• خدمـات بـه ذینفعـان و مشـتركان پرشـمار گاز طبیعـی در بخشهـای مختلـف بسـیار وسـیع و گسـترده اسـت. اهمیـت حــوزه گاز قابــل توصیــف نیســت و متولیــان امــر بایــد بهطــور متمركــز بــرای آن تصمیم ســازی كننــد و مطالعــات علمــی متمركـزی بـرای ارائـه نظـرات كارشناسـی انجـام شـود. بـا توجـه بـه ایـن اهمیـت، بایـد پایگاهـی بـرای حضـور همـه نخبـگان جامعــه فــارغ از مســائل سیاســی و جناحــی ایجــاد میشــد تــا هركــس بــه رشــد و ســربلندی كشــور علاقه منــد اســت، بــا انگیـزه و بـدون چشم داشـت در عرصـه مطالعاتـی حـوزه گاز خدمـت كنـد.
• در خانه گاز ایران كه قرار است اهداف راهبردی كشور بررسی شود.
• بـا تأسـیس خانـه گاز ایـران بـر ایـن برآمدیـم تـا بـا گـرد آوردن نخبـگان، مسـائلی ماننـد عرضـه و تقاضـا، تجـارت گاز، مسـائل محیـط زیسـتی و … را بهویـژه بـا همـكاری مركـز پژوهشهـا و كمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـلامی تحلیـل و بررسـی كنیـم.
• در یـک سـال گذشـته فعالیتهـای خوبـی انجـام و بیـش از صـد گـزارش تخصصـی و تحلیلـی و توصیـه سیاسـتی در ایـن حـوزه منتشـر شـده اسـت كـه نشـان مـی دهـد مأموریتهـای محولـه بـه خانـه گاز بـه خوبـی در حـال پیگیـری اسـت.
• چالـش بیـن روسـیه و اوكرایـن بـر معـادلات اقتصـادی دنیـا تأثیرگـذار بـود و تحلیلهـای متفاوتـی در ایـن زمینـه مطـرح شـد كـه اروپـا چگونـه گاز خـود را بـرای زمسـتان تأمیـن میكنـد. اروپـا سیاسـتهایی مقتدرانـه و سـختگیرانه بـرای گـذر از فصــل ســرد اعمــال كــرد، و ســرانجام توانســتند بــدون مشــكل از زمســتان عبــور كننــد و ایــران هــم بی شــک میتوانــد از زمسـتان عبـور كنـد.
• تعرفـه بـالای گازبهـا وضـع شـده بـرای برخـی مشـتركان بـا بـه دیلـل ایـن بـود كـه برخـی مشـتركان مصـارف بیرویـه داشـتند امـا تعـداد كل چنیـن قبوضـی كمتـر از چهـار درصـد بـوده كـه خـارج از الگـو مصـرف كردهانـد و در عیـن حـال تخفیـف درصـدی بـا توجـه اقلیمهـای مختلـف اعمـال شـده اسـت، البتـه اعتـراض همـه مشـتركان بـه قبـوض گاز بررسـی خواهـد شـد.
• موضـوع بهینه سـازی مصـرف انـرژی و افزایـش و اصـلاح قیمـت گاز بـرای نهادینـه كـردن فرهنـگ صرفه جویـی بسـیار مهـم و ضـروری اسـت.

دکتر فریدون حسنوند،رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
• خانـه گاز بـه عنـوان عنصـر كمک كننـده كمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـلامی در حـوزه تقنینـی نهـادی بسـیار مهـم و تاثیرگـذار مـی باشـد.
• در ادامـه ایشـان بـه بیـان برخـی از تهدیـدات در حـوزه انـرژی پرداختنـد كـه بـه دلایـل حفـظ محرمانگـی در ایـن بخـش بـه آن پرداختــه نمیشــود.
• فرهنگ سازی و قیمت گذاری از جمله موارد بسیار مهم در مدیریت مصرف گاز طبیعی است.

دکتر محسن مظلوم فارسی باف،مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
• بیان برنامه های آتی خانه گاز با محوریت شركت ملی گاز پایران
• اظهار امیدواری به ارتقاء كیفیت عملكرد و چشمانداز خانه گاز ایران در سال دوم فعالیت
• توسـعه فعالیتهـای خانـه گاز ایـران در حـوزه فرهنـگ سـازی و بهینهسـازی مصـرف بـا كارگیـری تكنیكهـای اقتصـاد رفتـاری و علـوم شـناختی بـرای مدیریـت موثـر رفتـار مصـرف كنندگان
• ایجاد برنامه منسجمتر مدیریت مصرف با سیاستهای غیرقیمتی توسط شركت ملی گاز ایران
• ضرورت پیوند بین نهادهای دانشی و اجرایی و حوزههای تصمیم ساز
• ضرورت مشاركت اثرگذار شركت ملی گاز ایران در فرآیندهای تصمیم گیری بیرونی
• مسـئله یابی، پایـش و تحلیـل منظـم و مسـتمر چالشهـا و مسـائل حـوزه گاز در سـطح ملـی و بینالمللـی از طریـق خانـه گاز ایـران
• مشـاركت جـدی خانـه گاز ایـران در ارائـه برنامه هـای اقـدام (راهحـل و راهـكار) و تدویـن توصیههـای سیاسـی و گزارشهـای مسـئله محور بـا هـدف تصمیمسـازی مؤثـر و ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای تصمیم گیـری به موقـع تاكیـد بـر اهمیـت نقـش خانـه گاز بـه عنـوان عنصـر كمک كننـده نهادهـای تصمیـم سـاز و تصمیـم گیـر كشـور

بخش سوم : رونمایی از دستاوردهای خانه گاز ایران

در بخـش سوم نشسـت بـا حضـور رئیـس محتـرم كمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـلامی و مدیرعامـل محتــرم شــركت ملــی گاز ایــران از برخــی از دســتاوردهای خانــه گاز ایــران از جملــه «برنامه هــا، راهبردهــا و فرآیندهـای اجرایـی جهـت تحقـق اهـداف و چشـماندازهای جمهـوری اسـلامی ایـران بـر تجـارت گاز طبیعـی و فرآورده هــای جانبــی» و برخــی از نشــریات و گزارشــات تخصصــی در حــوزه پایــش و تحلیــل هفتگــی تحـولات گاز و بررسـی روندهـا و آینـده هـا رونمایـی شـد.

 

 

پربازدیدترین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.