بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبيعی (19 نوامبر 2022 )

هفته سوم آذر1401 غلامعلی رحیمی   

قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 16 نوامبر 2022 به رغم افزایش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 16 نوامبر 2022 و افزایش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 11 نوامبر 2022، عمدتا در پی افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 16 نوامبر 2022، از يک روند افزایشی برخوردار بود.
 

بر اين اساس، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از حدود 4.63 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 10 نوامبر 2022، با 1.11 دلار (24 درصد) افزایش تا بیش از 5.74 دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 16 نوامبر 2022 افزایش يافت. همچنین قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار نيويورک طي دوره مذکور از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 3.68 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 7.37 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزایش يافت. همچنین قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار شيکاگو نیز از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 5.1 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 10 نوامبر 2022، با 60 سنت (11.8 درصد) افزایش تا بیش از 5.7دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 16 نوامبر 2022 افزایش يافت. 

جدول 1 : روند تغييرات قيمت های تك محموله گاز طبيعي بازار آمريكا طي دوره 10 نوامبر الي 16 نوامبر 2022 (دلار در هر ميليون بي تي يو) 

 

 

10 نوامبر

11 نوامبر

14 نوامبر

15 نوامبر

16 نوامبر

هنري هاب

4.63

تعطیل

6.2

5.9

5.74

نيويورك

3.68

تعطیل

6.43

6.44

7.37

شيكاگو

5.1

تعطیل

6.28

5.95

5.7

 

قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره 8 نوامبر الي 18 نوامبر 2022 از يک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 23.84 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 25 دلار در هر ميليون بي.تي.يو افزایش يافته است. از سوی دیگر، قيمت تك محموله LNG در بازار شمالغرب اروپا طي دوره 8 نوامبر الي 18 نوامبر 2022 از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 23.55 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا کمتر از 23.2 دلار در هر ميليون بي.تي.يو رسيده است.

 

جدول 2 : روندتغييرات قيمت هاي تك محموله LNG در بازارهاي اروپا، آسيا و آمريكاي لاتين طي دوره 8 نوامبر الي 18 نوامبر 2022- (دلار در هر ميليون بي تي يو) 

 

8 نوامبر 2022

18 نوامبر 2022

تغيير

منطقه شمال شرق آسيا

23.84

25

1.16+

چين

23.84

25.1

1.26+

هند

18.625

18.325

0.3-

منطقه شمالغرب اروپا

23.55

23.2

0.35-

ايتاليا

23.55

23.2

0.35-

يونان

23.55

23.2

0.35-

تركيه

23.55

23.2

0.35-

آرژانتين

20.4

23.64

3.24+

برزيل

16.86

21.3

4.44+

شيلي

19

23.01

4.01+

 

تقاضای گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 16 نوامبر 2022 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 19.9 درصد افزایش يافته است، كه در اين ميان مصرف بخش نیروگاهی، خانگی و تجاری، صنعت و صادرات LNG با افزایش همراه بوده است. طی دوره 10 نوامبر الي 16 نوامبر 2022، ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا به میزان 56.4 درصد افزایش یافته و در سطح 6.1 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات گاز طبيعي از كانادا در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل در حدود 27.1 درصد افزایش یافته است. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور در حدود 0.9 درصد افزایش یافته و در سطح 100.8 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 5.3 درصد بيشتر مي باشد.

 

جدول 3 : وضعيت عرضه و تقاضاي گاز طبيعي آمريكا طي دوره 10 نوامبر الي 16 نوامبر 2022

 

                                      متوسط حجم روزانه (ميليارد فوت مکعب)

هفته گذشته

هفته جاری

         سال گذشته

توليد ناخالص

112.5

113.3

106.8

توليد بازاري

99.9

100.8

95.7

واردات از كانادا

3.9

6.1

4.8

واردات LNG

0.1

0.1

0.1

كل عرضه

103.9

107.1

100.6

مصرف آمريكا

72.2

90.4

76.1

بخش نيروگاهي

30.3

32.5

28.6

بخش صنعت

23

24.7

23.7

بخش خانگي و تجاري

18.8

33.2

23.8

صادرات مکزيک

5.9

5.8

5.6

خود مصرفي/تلفات

6.8

7.4

6.7

صادرات LNG

11.5

12

11.2

كل تقاضا

96.4

115.6

99.7

بر اساس گزارش موسسه بيكر هيوز، تعداد دكل هاي حفاري گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 8 نوامبر 2022 در حدود 155 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن تغییری نکرده است.  از سوی دیگر، تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت (كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور در حدود 1.5 درصد افزایش یافته و در سطح 622 دکل قرار گرفته است

 

جدول 4 : وضعيت دكل هاي حفاري فعال در بخش نفت و گاز آمريكا طي هفته منتهي به 8 نوامبر 2022 

 

هفته منتهي به     8 نوامبر  2022

ميزان تغيير (درصد)

نسبت به هفته قبل

نسبت به ميزان مشابه سال قبل

دكل هاي بخش نفت

622

1.5

37

دكل هاي بخش گاز

155

0

52

جمع كل دكل ها

777

-

-

دکل های حفاری عمودی

22

0

0

دكل هاي حفاري افقي

711

0.9

42.5

دكل هاي حفاري هدايت شونده )Directional(

46

7

31.4

 

بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكاT ميزان ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 11 نوامبر 2022 در حدود 3644 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 64 ميليارد فوت مكعب افزايش يافته است. اين ذخاير به ميزان 4 ميليارد فوت مكعب بیشتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 11 نوامبر 2021 بوده و به ميزان 7 ميليارد فوت مكعب (0.2 درصد) کمتر از متوسط 5 سال گذشته (2021- 2017) مي باشد. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته در حدود 3651 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 11 نوامبر 2022 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 17 ميليارد فوت مكعب افزايش يافته و در سطح 882 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 20 ميليارد فوت مكعب (2.2 درصد) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه کمتر مي باشد. 

 

جدول 5 : روند تغييرات سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي دوره 4 نوامبر الي 11 نوامبر 2022 

منطقه

ميزان ذخاير بر حسب ميليارد فوت مكعب

مقايسه روند تاريخي

11 نوامبر 2021

متوسط 5 سال گذشته

(2017-2021)

4 نوامبر 2022     11 نوامبر 2022

ميزان تغيير

ذخاير

(ميليارد فوت مكعب)

تغيير (درصد)

ذخاير

(ميليارد فوت مكعب)

تغيير (درصد)

شرق

865

882

17

900

2-

902

2.2-

غرب

1068

1084

16

1078

0.6

1078

0.6

توليد

1648

1677

29

1662

0.9

1671

0.4

مجموع

3580

3644

64

3640

0.1

3651

0.2-

 

 

ذخاير در منطقه توليدي (آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و.... ) به ميزان 6 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 1671 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 29 ميليارد فوت مكعب افزایش يافته و در سطح 1677 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد، به ميزان 15 ميليارد فوت مكعب (0.9 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 11 نوامبر 2021 بیشتر مي باشد. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 11 نوامبر 2022 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 16 ميليارد فوت مكعب افزايش يافته و در سطح 1084 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه معادل 6 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه مي باشد. بطور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 3644 ميليارد فوت مكعب مي باشد، در محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.
قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا (آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه دسامبر 2022) طي دوره 14 نوامبر الي 18 نوامبر 2022 از يك روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس نايمكس از حدود 5.933 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 6.303 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاریخ 18 نوامبر افزایش یافت.


 

نمودار 1 : روند تغييرات قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازارهاي آمريكا و اروپا طي دوره 14 نوامبر الي 18 نوامبر 2022 

 

همچنین قيمت گاز طبيعي در بازار اروپا طي هفته گذشته از یک روند افزایشی اندک همراه با نوسان برخوردار بوده و علیرغم پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر گرم‌تر شدن دمای هوا در پایان نوامبر و اوایل دسامبر در اروپا، عدم برداشت از ذخیره سازی ها به دلیل هوای معتدل، پیش بینی گلدمن ساکس مبنی بر کاهش 30 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا در ماه های آینده (3 ماهه اول 2023) به دنبال بهبود عرضه، گام های اتحادیه اروپا برای افزایش عرضه انرژی (عمدتا افزایش واردات LNG) و افزایش سطح ذخیره سازی های گاز طبیعی در برخی کشورهای اروپایی به حدود 99 درصد (متوسط اروپا 95 درصد)، از حدود 32.06 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 14 نوامبر 2022 تا بیش از 32.28 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 18 نوامبر افزایش یافت. بطور کلی عوامل متعددي در حفظ سطوح بالای قیمتها در بازار اروپا نقش داشته اند كه عبارتند از:
    کاهش تولید برق هسته ای در فرانسه (EDF) و فشار تقاضا برای گاز طبیعی 
    تعمیر و نگهداری برخی از تأسیسات صادرات گاز در نروژ
    پیش بینی هوای سردتر برای ماه دسامبر در منطقه اروپا
    در خواست از 27 رهبر اروپایی جهت حمایت از اعمال سقف قیمت گاز برای روسیه در نشست سران اتحادیه اروپا در پراگ 
    هشدار رئیس جمهور روسیه مبنی بر قطع صادرات نفت و گاز روسیه به بازارهای جهانی در صورت تصویب سقف قیمتی  
    پیش بینی آژانس بین المللی انرژی مبنی بر تداوم بحران در بازارهای گاز طبیعی تا سال 2023 با کاهش بیشتر عرضه روسیه به اروپا
    تشدید رقابت برای تامین منابع در بحبوحه بدترین بحران انرژی در دهه‌های اخیر 
    افزایش نگرانی ها از کافی نبودن عرضه جهانی گاز طبیعی برای جایگزینی کاهش عرضه روسیه به بازار اروپا

 

پربازدیدترین مقالات

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.