بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبيعی ( 13 ژانویه 2024 )

هفته چهارم دیماه 1402 غلامعلی رحیمی   

قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 10 ژانویه 2024 به دلیل کاهش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 10 ژانویه 2024، افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 10 ژانویه 2024 و همچنین کاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 5 ژانویه 2024، از يک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود.

تحلیل بازار گاز:
قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 10 ژانویه 2024 به دلیل کاهش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 10 ژانویه 2024، افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 10 ژانویه 2024 و همچنین کاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 5 ژانویه 2024، از يک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از حدود 2.85 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 4 ژانویه 2024، تا بیش از 3.23 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 10 ژانویه افزایش یافت. از سوی دیگر، قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار نيويورک طي دوره مذکور از يك روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 3.81 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا کمتر از 2.92 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 10 ژانویه کاهش یافت. قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار شيکاگو از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 2.58 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 4 ژانویه 2024، با 31 سنت (12 درصد) افزایش تا بیش از 2.89 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 10 ژانویه 2024 افزایش يافت. 

قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره 22 دسامبر 2023 الي 5 ژانویه 2024 از يک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود 11.95دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا کمتر از 10.87 دلار در هر ميليون بي.تي.يو کاهش يافته است. از سوی دیگر قيمت تك محموله LNG در بازار شمالغرب اروپا طي دوره 22 دسامبر 2023 الي 5 ژانویه 2024 از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 10.05 در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 10.3 دلار در هر ميليون بي.تي.يو رسيده است. 


تقاضای گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 10 ژانویه 2024 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 4 درصد افزایش يافته است، كه در اين ميان مصرف بخش صنعت، خانگی و تجاری و نیروگاهی با افزایش همراه بوده است. طی دوره 4 ژانویه الي 10 ژانویه 2024، ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا معادل 0.7 میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح 6.5 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات گاز طبيعي از كانادا در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 1.2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور معادل 0.8 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته و در سطح 104.2 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 3.3 درصد بیشتر مي باشد. بر اساس گزارش موسسه بيكر هيوز، تعداد دكل هاي حفاري گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 2 ژانویه 2024 در حدود 118 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن معادل 1.7 درصد کاهش یافته است. تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت ( كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور معادل 0.2 درصد افزایش یافته و در سطح 501 دکل فعال قرار گرفته است. 


بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 5 ژانویه 2023 در حدود 3336 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 140 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته است. اين ذخاير به ميزان 436 ميليارد فوت مكعب بیشتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 5 ژانویه 2023 بوده و به ميزان 348 ميليارد فوت مكعب (11.6 درصد) بیشتر از متوسط 5 سال گذشته (2023- 2019) مي باشد. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته در حدود 2988 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 5 ژانویه 2024 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 42 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 757 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 42 ميليارد فوت مكعب (5.9 درصد) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بیشتر مي باشد. 

ذخاير در منطقه توليدي ( آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و.... ) به ميزان 222 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 1433 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 54 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 1655 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد به ميزان 277 ميليارد فوت مكعب (20.1 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 5 ژانویه 2023 بیشتر مي باشد. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 5 ژانویه 2024 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 44 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 924 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه معادل 82 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه مي باشد. بطور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 3336 ميليارد فوت مكعب مي باشد، بالاتر از محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.
قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه فوریه 2024) طي دوره 8 ژانویه الي 12 ژانویه 2024 از يك روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس نايمكس از حدود 2.98 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیشتر از 3.31 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاریخ 12 ژانویه افزایش یافت. 

همچنین قيمت گاز طبيعي در بازار اروپا طي هفته گذشته از یک روند افزایشی ملایم همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از حدود 10.038 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در تاریخ 8 ژانویه 2024 تا کمتر از 9.71 دلار در هر میلیون بی‌تی یو در تاریخ 9 ژانویه کاهش یافت ولی مجددا روندی افزایشی در پیش گرفته و تا سطح 10.18 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 12 ژانویه 2024 افزایش یافت. عمده عوامل تقویت کننده قیمت گاز طی هفته گذشته در بازار اروپا عبارتند از: 
    کاهش عرضه گاز روسیه به بازار اروپا؛
    کاهش عرضه برق تجدید پذیر در بازار اروپا و در نتیجه افزایش تقاضای برق گازی در این منطقه؛
    پیش بینی دمای هوای سردتر از معمول در بازار اروپا تا 20 ژانویه 2024 که تقاضای گاز برای گرمایش و تولید برق را افزایش می دهد(بر اساس گزارش رایستاد انرژی کاهش قابل توجه دما در سراسر اروپا در روزهای آینده پیش بینی می شود و دمای شمال غرب اروپا به منفی 4 درجه سانتیگراد خواهد رسید و می تواند تقاضای پایین دست گاز و قیمت گاز خط لوله اروپا را تقویت کند)؛
    افزایش نگرانی‌ها از اختلال در عرضه LNG با تشدید درگیری ها در منطقه خاورمیانه (حملات بیشتر به کشتی ها در دریای سرخ- حوثی های یمن بزرگترین حمله موشکی و پهپادی خود را تا به امروز به کشتی‌ها در دریای سرخ انجام دادند و ایالات متحده و بریتانیا را وادار به واکنش کردند)؛
همچنین عوامل ذیل موجب تضعیف قیمت گاز شده و از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری نمودند:
    سطح بالای ذخیره سازی گاز در بازار اروپا (82.6 درصد)؛
    مصرف گاز اروپا بسیار پایین‌تر از حد نرمال باقی مانده است، که همراه با عرضه قوی LNG  و خط لوله، به این معنی است که سطح ذخیره‌سازی در این زمان از سال برای دومین سال متوالی بسیار بالاتر از حد طبیعی است؛
    کاهش تقاضای صنعتی گاز در بازار اروپا در سال 2023 (داده های ICIS نشان می دهد که تقاضای گاز صنعتی در 12 کشور اروپایی، از جمله بریتانیا، 23.5 درصد کمتر از میانگین بین سال های 2017 تا 2021 بوده است) ؛
    تداوم جریان قوی واردات LNG به منطقه اروپا(بر اساس داده های Kpler، کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2023 نزدیک به 100 میلیون تن LNG وارد کردند که افزایش 5 درصدی نسبت به بالاترین رکورد سال 2022 را نشان می دهد)؛
    تداوم جریان قوی گاز طبیعی از نروژ به بازار اروپا (حدود 352 میلیون متر مکعب در روز طی 9 ژانویه 2024)؛
    کاهش واردات LNG آسیا در هفته اول سال 2024 در مقایسه با سالهای 2021 و 2022 (واردات5.75 میلیون تن در مقایسه با 6.08 میلیون تن و 6.15 میلیون تن به ترتیب در سالهای 2021 و 2022)؛
    پیش بینی هوای گرمتر از نرمال در چین و ژاپن و کره جنوبی در باقیمانده ماه ژانویه 2024؛

منابع و مأخذ:

1-    Argus LNG Daily, 22 Dec 2023.
2-    Argus LNG Daily, 5 Jan 2024.
3-    Natural Gas Weekly Update, 11 Jan 2024, EIA
4-    www.eia.doe.gov
5-    Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA

 

پربازدیدترین مقالات

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.