توکیو گاز ژاپن با هدف توسعه تجارت خارجی، از تصمیم خود مبنی بر خرید راک کلیف انرژی تگزاس به ارزش 2/7میلیارد دلار خبر داد

هفته دوم دیماه 1402 خانه گاز ایران   

یکی از واحدهای توکیــو گاز تصمیم گرفته است که برای توسعه تجارت خود در خارج از کشــور شــرکت تولیدکننده گاز طبیعی راککلیف انرژی مستقر در تگزاس را از شرکت ســهامی خصوصــی Quantum Energy Partnersبه مبلغ2.7میلیارد دلار خریداری کند.

یکی از واحدهای توکیــو گاز تصمیم گرفته است که برای توسعه تجارت خود در خارج از کشــور شــرکت تولیدکننده گاز طبیعی راککلیف انرژی مستقر در تگزاس را از شرکت ســهامی خصوصــی Quantum Energy Partnersبه مبلغ2.7میلیارد دلار خریداری کند.
این قرارداد به عنوان بخشــی از تاش های شرکت ژاپنی توکیو گاز برای گسترش حضور این شــرکت در عملیات گاز شیل آمریکای شمالی برای پاســخگویی به تقاضای رو به رشد گاز طبیعی به عنوان سوخت گذار انرژی صورت می گیرد. توکیو گاز گفت که انتظار می رود این معامله در29دسامبر انجام شود. به گفته توکیو گاز، با ایــن خرید، تولید گاز طبیعی  TGNRاز حدود  330میلیون فوت مکعب در روز بــه  1.3میلیارد فوت مکعب در روز (چهار برابــر) افزایش یافته و آن را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز شیل در تگزاس و لوئیزیانا تبدیل میکند. همچنین انتظار می رود کــه تولید گاز پــس از این خرید کارآمدتر شــود، زیرا منطقه خروجی  Rockcliff Energyدر مجاورت بلوک های  TGNRقرار دارد. تولید همچنین نزدیک به پایانه های جدید صادرات ال ان جی و سایر تاسیسات اســت که انتظار می رود تقاضا برای گاز طبیعی در آینده افزایش یابد. این خرید در بحبوحه موجــی از معامات چند میلیارد دلاری در صنعت انرژی جهانی صورت میگیرد، زیــرا تولیدکنندگان نفت و گاز بهترین راه برای اســتفاده از سودهای بادآورده ناشــی از افزایش قیمت منابع را کشف کرده اند.

پربازدیدترین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.